UA-178100492-2

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับ CMS

 

Visions    

                 CMS จะเป็นผู้นำด้านการบริการ Outsourcing Contact Center มุ่งมั่นนำเสนอการ

                  ให้บริการที่เป็นเลิศ สร้างคุณค่าและความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าของเราอย่างมืออาชีพ

 

 Missions 

        เราจะทุ่มเทความสามารถและใช้ทรัพยากร และนวัตกรรม ของเราในการส่งมอบการบริการที่ดีเลิศ

 

 Policy 

                 1. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน จัดให้มีสภาพ  แวดล้อมการทำงานที่ดี มีอาชีวอนามัย

        และ  ความปลอดภัยในการทำงาน

                 2. พัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เตรียมความพร้อมที่จะรองรับการ

        เจริญเติบโตของทางบริษัทฯ

                 3. บริหารจัดการระบบค่าตอบแทน รวมทั้งสวัสดิการต่างๆ อย่างเหมาะสม และเป็นธรรม

                 4. ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร

 

               ทีมงานของ CMS สะสมประสบการณ์ทางด้านงาน Contact Center และ งาน Operations Contact Center มานานมากกว่า 12 ปี เราได้เล็งเห็นความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าทั้ง Contact Center ที่มีขนาด เล็กๆ ( 2-3 Agents ) ไปจนถึง Contact  Center ที่มี Agents มากกว่า 30 Agents Contact Center ลูกค้าจะมีความต้องการและมีสภาพแวดล้อมรวมถึงรูปแบบของธุรกิจที่แตกต่างกันออกไป การให้คำปรึกษา Solutions ที่เหมาะสมเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริหาร ผู้ใช้งานและเจ้าหน้าที่ฝ่ายไอทีจึงมีความสำคัญและเป็นสิ่งที่เราให้ความใส่ใจ

               CMS พร้อมเป็นที่ปรึกษาให้กับท่านโดยจะคำนึงถึงความต้องการและประโยชน์สูงสุดที่ท่านจะได้รับเราสามารถนำเสนอบริการหลายรูปแบบไม่ว่าลูกค้าจะมีขนาดธุรกิจเล็กหรือใหญ่ก็ตามหรือมีความต้องที่ซับซ้อนเพียงใด โดยจะแบ่งการให้บริการออกเป็น 2 แบบหลักๆ คือ

 

               1. Outsourcing Contact Center : ให้บริการดำเนินการงานตามที่ลูกค้ากำหนด  ณ สถานที่ของ CMS ชำระค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน     

       

               2. Contact Center Solutions :

                    2.1 On Premise Solutions : ขายระบบ Contact Center  ติดตั้งระบบไว้ที่สถานที่ของลูกค้า ชำระค่าใช้จ่ายครั้งเดียว

                    2.2 System Rental : ให้เช่าระบบ  Contact Center  ติดตั้งระบบไว้ที่สถานที่ของลูกค้า ชำระค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน

                    2.3 Cloud Contact Center : ให้เช่าระบบบน Cloud ชำระค่าใช้จ่ายรายเดือน

 

         ทีมงาน CMS มีความมั่นใจที่จะให้คำปรึกษาและนำเสนอ Solutions ที่เหมาะสมที่สุดเพื่อให้ลูกค้าของเราสามารถดำเนินการให้บริการสินค้าและบริการไปอย่างยั่งยืนและมั่นคง

 

 

 

Call Now : 085 108 5588

Visitors: 31,316