UA-178100492-2

Outbound Contact Center


Outbound Contact Center Services :  คือการให้บริการโทรออกโดยกำหนดขอบข่ายการดำเนินงาน และกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนในการโทรออก โดยเจ้าหน้าที่จะทำการสนทนาอย่างมืออาชีพ

 

รูปแแบการให้บริการ Outbound Contact Center

1. Tele Survey : บริการสำรวจข้อมูลทางการตลาด เช่น สอบถามข้อมูลความพึงพอใจในการใช้หบริการ

2. Tele Sale : บริการขายสินค้าและบริการ

3. Lead Generations : บริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลสอนค้า บริการ ความสนใจ เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการซื้อสินค้า

4. Data Cleasing : บริการตรวจสอบข้อมูลทางโทรศัพท์ เพื่อ Update ข้อมูลของฐานข้อมูลอย่างถูกต้อง


 
 

 

 


 

 

Call Now : 085 108 5588

Visitors: 31,316