UA-178100492-2

Lead Generations

Lead Generations เป็นอีกหนี่งวิธีในการสร้างฐานลูกค้าใหม่ได้ พนักงานจะทำการโทรออกหากลุ่มเป้าหมายหรือรายชื่อที่ลูกค้ากำหนดไว้ โดยพนักงานจะสนทนาตามเนื้อหาที่ลูกค้ากำหนดไว้ และส่งรายงานการสัมภาษก์ให้กับลูกค้าโดยจะแยกรายชื่อที่มีแนวโนม้ที่ลูกค้าสามารถนำไปดำเนินการปิดการขายได้ต่อไป

 

Hot Line 085 108 5588

Visitors: 31,319