UA-178100492-2

Complain Center

Inbound Complain คือศูนย์รับเรื่องหรือแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่ลูกค้าได้ใช้หรือรับบริการขากบริษัทอย่างไม่เรียบร้อย ซึ่งส่งผลให้ลูกค้าเกิดความไม่พึงพอใจต่อสินค้าและบริการ เจ้าหน้าที่จะทำการรับเรื่องร้องเรียน ระบุปัญหา บันทึกและประสานงานหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าทำการแก้ไขให้เป็นไปตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะทำการบันทึกลงในระบบ CRM รวมถึงบันทึกการสนทนาเพื่อนำไปส่งต่อให้กับลูกค้าเพื่อทำการพัฒนาการดำเนินงานต่อไป

Hot Line : 085 108 5588

Visitors: 31,316