บริษัท ซีทีซี แมเนจเซอร์วิสเซส จำกัด ( CMS ) ให้บริการ Outsourcing Contact Center เต็นรูปแบบ

Our Services :  24x7  Customer Services  &  Information Center,  Tele Sale,  Tele Survey

Additional Services : Facility Rental, Back Up Site, Over Flow Call, Cloud Contact Center

กรุณากรอกข้อความ...
Visitors: 3,914